ანგარიშები

სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიში – 2022

კვლევის ანგარიში (პროგრამების შეფასება 2022)

დამსაქმებელთა კვლევის ანგარიში -2022

ადამიანური რესურსის საქმიანობის შეფასება – კვლევის ანგარიში 2022

ვერიფიკაციის ანგარიში – 2022

სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიში – 2021

კურსდამრთავრებულთა კვლევის ანგარიში – 2021

კვლევის ანგარიში (პროგრამების შეფასება 2021)

დამსაქმებელთა კვლევის ანგარიში – 2021

სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიში – 2020

სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიში – 2019

კვლევის ანგარიში (პროგრამების შეფასება 2019)

კვლევის ანგარიში – 2018

სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიში – 2018

სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიში – 2017

ლექტორისა და კურსის შეფასების კვლევის ანგარიში 2017 წელი   

პროფესიების კვლევა 2016 წელი

სასწავლო კურსების შეფასება 2016 წელი

პრაქტიკული კვლევა. 2013-14 სასწავლო წელი

ლექტორისა და სასწავლო კურსების შეფასება 2015-2016 სასწავლო წელი

2013-14 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის შეფასება

2012-13 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის შეფასება

2011-12 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის შეფასება