კანონმდებლობა

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ

საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი

საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ

N120/ნ ბრძანება – პროფესიული განათლების სფეროში კრედიტების სისტემის დამტკიცების თაობაზე

N99/ნ ბრძანება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

N69/ნ ბრძანება ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ

N42/ნ ბრძანება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ