კანონმდებლობა

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №121/ნ
2010 წლის 10 დეკემბერი ქ. თბილისი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 99/ნ
2010 წლის 1 ოქტომბერი ქ. თბილისი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 77/ნ
2017 წლის 5 მაისი ქ. თბილისი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ N 99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 127/ნ
2011 წლის 22 ივლისი ქ. თბილისი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №8/ნ
2011 წლის 3 თებერვალი ქ. თბილისი
არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების
პირობებისა და წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კანონი: ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №9/ნ
2011 წლის 3 თებერვალი ქ. თბილისი
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის
წესისა და ჩასარიცხად წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების
ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N28/ნ
2010 წლის 20 აპრილი ქ. თბილისი
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უსაფრთხოების მიზნით
გასატარებელ ღონისძიებათა ინსტრუქცია

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 89/ნ
2010 წლის 14 სექტემბერი ქ. თბილისი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციის გზით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ