ამობეჭდვა
კოლეჯ ბარაკონში, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების მიერ, დოკუმენტაციის წარმოდგენა იწარმოებს 2022 წლის 03 ოქტომბრიდან 08 ოქტომბრის ჩათვლით. კოლეჯის ადმინისტრაციაში წარმოსადგენია შემდეგი დოკუმენტაცია:
✅ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
✅ განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
✅ ფოტო 3/4-ზე;
✅ თუ აპლიკანტი არასრულწლოვანია, მშობელმა ან/და მეურვემ უნდა წარმოადგინოს: ა) საკუთარი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; ბ)აპლიკანტის დაბადების მოწმობა; გ) საჭიროების შემთხვევაში წარმომადგენლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ნოტარიულად დადასტურებული მინდობილობა).
✅ აპლიკანტმა, რომელმაც უცხოეთში/საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიიღო განათლება, უნდა წარმოადგინოს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი მიღებული განათლების აღიარების შესახებ.
☎️დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: 032 2 308086 / 574143536 / 598 535 455