დაწყების თარიღი: October 5, 2020 3 წელი

პროფესიული პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა ასაკის ფიზიკური ან ფსიქიკური დაავადებების მქონე პირების მოვლას, მოვლის პროცესში პაციენტის ასაკის, დაავადების მიმდინარეობისა და სპეციფიკის გათვალისწინებით; უნარშეზღუდულ და სარეაბილიტაციო დახმარების საჭიროების მქონე პირების ჯანმრთელობის დაცვას, მათზე ზრუნვას; დაავადების პრევენციას ჯანმრთელ მოსახლეობაში; გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას.

ამობეჭდვა
1. საგანმანათლებლო პროგრამის ქართულ და ინგლისურ ენაზე – საექთნო საქმე / Nursing
2. სარეგისტრაციო ნომერი 09109-პ
3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე
„უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია საექთნო საქმეში/Higher Vocational Qualification in Nursing.“

 • აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCED) მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს – „საექთნო და სამეანო საქმე“, კოდი 0913, აღმწერი – “შეისწავლის ავადმყოფი, სნეული ან სპეციალური საჭიროებების მქონე პირების ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას და ექიმებისა და სხვა სამედიცინო და ჯანდაცვის პერსონალისთვის დახმარების გაწევას პაციენტების დიაგნოზის დასმისა და მკურნალობის დროს. საექთნო საქმის კვალიფიკაცია ფოკუსირებულია ავადმყოფობისა და რეაბილიტაციის დროს პაციენტების ჯანმრთელობის შენაჩუნებასა და მოვლაზე. ის მოიცავს მოხუცების და ასევე სპეციალური საჭიროებების მქონე ადამიანების ჯანდაცვას. სამეანო საქმე შეისწავლის ქალის მოვლას (ჯანმრთელობის დაცვას) ორსულობის, მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში. ის ასევე მოიცავს ჩვილის მოვლასა და დახმარებას მეძუძური დედებისთვის.”
  4. მიზანი
  პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთანი.
  5. დაშვების წინაპირობა – სრული ზოგადი განათლება
  6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები
  საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.
   ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდები: 86.1; 86.10; 86.10.0; 86.2; 86.21; 86.21.0; 86.22; 86.220; 86.23; 86.23.0; 86.9; 86.90; 86.90.0.
  დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 3221
  7. სტრუქტურა და მოდულები
  საექთნო განათლებლის ჩარჩო დოკუმენტი ითვალისწინებს 180 კრედიტის რაოდენობის ზოგად და პროფესიულ მოდულებს. ზოგად მოდულთა კრედიტების რაოდენობა შეადგენს 9 კრედიტს, ხოლო პროფესიული მოდულების კრედიტების რაოდენობა კი 171. საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის აუცილებელია 180 კრედიტის დაგროვება.
  მოდულები კლასიფიცირებულია შემდეგნაირად:
  ● ზოგადი მოდულები – 9 კრედიტი
  ● თეორიული სწავლება საბაზო მეცნიერებები – 24 კრედიტი
  ● თეორიული სწავლება საექთნო საქმე – 45 კრედიტი
  ● თეორიული სწავლება სოციალური მეცნიერებები – 6 კრედიტი
  ● პრაქტიკული სწავლება – 6 კრედიტი
  ● კლინიკური სწავლება – 90 კრედიტი

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის:
მოცულობა: 180 კრედიტი
ხანგრძლივობა: 134 სასწავლო კვირა / 34 სასწავლო თვე
პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის:
მოცულობა: 210 კრედიტი
ხანგრძლივობა: 160 სასწავლო კვირა / 40 სასწავლო თვე
მოდულების, ქართული ენა A2-ის (დანართი 3.4) და ქართული ენა B1-ის (დანართი 3.5) გავლა სავალდებულოა იმ არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.

საექთნო საქმე
ზოგადი მოდულები
მოდულის დასახელება კრედიტი
1 საინფორმაციო ტექნოლოგიები-საექთნო საქმეში 2
2 კომუნიკაცია საექთნო საქმეში 2
3 უცხოური ენა (ინგლისური) – საექთნო საქმეში 5
  ჯამი 9
თეორიული სწავლება – საბაზო მეცნიერებები                                        
მოდულის დასახელება კრედიტი
1 ჰისტოლოგია 2
2 ბიოქიმია 4
3 მიკრობიოლოგია 4
4 ანატომია-ფიზიოლოგია 10
5 პათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია) 4
  ჯამი 24
 
თეორიული სწავლება საექთნო საქმე
მოდულის დასახელება კრედიტი
1 დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში 4
2 ფარმაკოლოგია 5
3 ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში 2
4 ინფექციის კონტროლის საფუძვლები 2
5 გერონტოლოგია და გერიატრიის საფუძვლები 3
6 ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 6
7 თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 7
8 გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 3
9 კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია 5
10 სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები 2
11 პედიატრია და მოზარდები 3
12 ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია 3
  ჯამი 45
თეორიული სწავლება სოციალურ მეცნიერებები
 
მოდულის დასახელება კრედიტი  
1 საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებში 1  
2 სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში 3  
3

 

საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები 2  
  ჯამი 6  
 
პროფესიული მოდულები – პრაქტიკული  სწავლება
მოდულის დასახელება კრედიტი  
1 ავადმყოფის მოვლა 4  
2 შინმოვლა 2  
  ჯამი 6  
   
პროფესიული  მოდულები – კლინიკური სწავლება  
მოდულის დასახელება კრედიტი
1 კლინიკური პრაქტიკა – ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა 11
2 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა – ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა 6
3 კლინიკური პრაქტიკა – თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა 11
4 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა – თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა 6
5 კლინიკური პრაქტიკა- გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა 10
6 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა – გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა 5
7 კლინიკური პრაქტიკა – კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა 12
8 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა – კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა 4
9 კლინიკური პრაქტიკა – სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 6
10 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა – სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა 3
11 კლინიკური პრაქტიკა- პედიატრია და მოზარდები 7
12 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა – პედიატრია და მოზარდები 3
13 კლინიკური პრაქტიკა – ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია 3
14 შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა – ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია 3
  ჯამი 90

8. სწავლის შედეგები:
კურსდამთვრებულს შეუძლია:
1. შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა;
2. განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა;
3. განახორციელოს ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა;
4. განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა;
5. განახორციელოს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა;
6. განახორციელოს პრეოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა;
7. განახორციელოს სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა;
8. განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა;
9. განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლის მომსახურების გაწევა;
10. განახორციელოს და უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა;
11. დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი პრაქტიკისა და მოვლის ხარისხის შეფასება.

9. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება

სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია განმავითარებელი და/ან განმსაზღვრელი შეფასებით. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე – ჩათვლის პრინციპის გამოყენებით.
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

პროფესიული სტუდენტის/სტუდენტის შეფასებებისას მოდულის თითოეული სწავლის შედეგის მიღწევისთვის აუცილებელია, რომ თითოეული სწავლის შედეგი დადასტურებულ იქნას არანაკლებ 75 %-ით.

განმსაზღვრელი შეფასებისას, უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს/სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები მოცემულია მოდულებში.

10. კვალიფიკაციის მინიჭება

კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა/სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტების რაოდენობა და ჩააბაროს საკვალიფიკაციო გამოცდა.
11. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირის სწავლებისათვის
შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.
საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია ამავე საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული წესით.

12. კლინიკური სწავლების განხორციელების თავისებურებები და განმახორციელებელი პირის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
კლინიკური სწავლება არის ექთნის მომზადების ის ნაწილი, სადაც მომავალი ექთანი, როგორც გუნდის წევრი, ჯანმრთელ პირებსა და პაციენტებსა ან/და თემთან პირდაპირი კონტაქტის საშუალებით უკვე შეძენილი ცოდნისა და უნარებით ერთვება რეალურ სამუშაო გარემოში. კლინიკური სწავლება-სწავლა საავადმყოფოებსა ან/და სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში, საზოგადოებაში, მოსახლეობაში მიმდინარეობს საექთნო საქმის პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა და სხვა კვალიფიციური ექთნების ზედამხედველობის ქვეშ.

კლინიკურ სწავლება-სწავლის პროცესში ჩართული ექთნების საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

განათლება საექიმო/სამედიცინო უმაღლესი განათლება/ბებიაქალის პროფესიული ან უმაღლესი განათლება/საექთნო საქმეში პროფესიული ან უმაღლესი განათლება
სამუშაო გამოცდილება საექთნო სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილებისა

(II. პროფესიული საქმიანობის კომპეტენციის გრაფაში მითითებული რომელიმე ან რამდენიმე მიმართულებით), მენტორობის/სწავლების გამოცდილება, სასურველია მენეჯერულ პროზიციაზე მინიმუმ 6-თვიანი გამოცდილება

უცხოური ენები

(მინიმალური მოთხოვნა)

ინგლისური A1
კომპიუტერული უნარები საოფისე პროგრამების კარგი ფლობა

პროფესიული საქმიანობის კომპეტენცია:
1. თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა;
2. ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა;
3. გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა;
4. კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა;
5. სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა;
6. პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა;
7. შინმოვლის მომსახურება

კლინიკურ სწავლებაში ჩართული პირის/ექთნების უფლება-მოვალეობების რეგულირება

კლინიკური მოდულების გავლის უზრუნველყოფის მიზნით, საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და პრაქტიკის ობიექტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება მოიცავს პრაქტიკის ობიექტის მიერ გამოყოფილი, პროფესიული სტუდენტების/სტუდენტების სწავლებაზე პასუხისმგებელი პერსონალის, ექთნის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს, მათ შორის – მის ფუნქციებს, პასუხისმგებლობას, უფლება-მოვალეობებს, პრაქტიკის ობიექტისა და საგანმანათლებლო დაწესებულების წინაშე ანგარიშგებას/ინფორმაციის გაცვლის ვალდებულებას, პროფესიული სტუდენტის/სტუდენტის არადისციპლინური პასუხისმგებლობის დასმის საკითხის უფლებამოსილებას, პროფესიული სტუდენტის/სტუდენტის წახალისებისა და პრობლემური ან/და სხვა საკითხის (რომელიც ეხება სწავლება-სწავლის პროცესსა და სწავლის შედეგების მიღწევას) განხილვის საკითხის დასმის უფლებამოსილებას.

კლინიკური სწავლება-სწავლის მიმართ დამატებითი მოთხოვნა
კლინიკური სწავლება-სწავლის განმახორციელებელი ექთნისა და პროფესიული სტუდენტების/სტუდენტების თანაფარდობაა – 1/7. პროფესიული სტუდენტები/სტუდენტები კლინიკური მოდულების გავლისას პირადი დაცვის საშუალებების გარეშე არ დაიშვებიან. აღნიშნული საკითხის უზრუნველყოფა დარეგულირებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებსა და კლინიკის/პრაქტიკის ობიექტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით.

13. პრაქტიკის ობიექტის კრიტერიუმები
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-9/ნ სამედიცინო დაწესებულებების კლასიფიკაციის განსაზღვრის თაობაზე
პრაქტიკის ობიექტები:
• შპს „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“
• შპს „პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა“
• შპს „ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“
• შპს თბილისის პედიატრიული პრივატ კლინიკა
• შპს ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი
• სს „ინფექციური პათოლიგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამედიცინო პრაქტიკული ცენტრი“
• სს „ევექსის ჰოსპიტლები“
• ა(ა)იპ „საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასი“

14. ჩარჩო დოკუმენტის შემუშავების სამართლებრივი საფუძვლები, რომლის საფუძველზეც შემუშავებულია საგანმანათლებლო პროგრამა

• საქართველოს კანონი – „პროფესიული განათლების შესახებ“;
• ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო

პროფესიული სტანდარტები:

• პრაქტიკოსი ექთანი
• ექთნის თანაშემწე

დარგის მარეგულირებელი საერთაშორისო აქტები/სტანდარტები:
• ევროპის პარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს 2005/36/EC რეგულაცია
• ევროპის პარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს 2013/55/EU რეგულაცია

კლასიფიკატორები:
• საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი – ეკონომიკური საქმიანობის სახეები (2016 წ.)
• დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO)
• განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატოტი (ISCED)