დაწყების თარიღი: October 1, 2019 1 წელი

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური ადმინისტრაციული დამხმარე პერსონალი, რომელიც შეძლებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დაწესებულების აქტივობების დაგეგმვას, მართვასა და დაწესებულების დოკუმენტბრუნვას;

ამობეჭდვა
 1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ქართულ და ინგლისურ ენაზე – საოფისე საქმე / Office Work
 2. სარეგისტრაციო ნომერი 04119-პ
 3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე
 • საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია საოფისე საქმეში / Secondary Vocational Qualification in Office Work

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს „სამდივნო და საოფისე საქმის“, კოდი 0415, აღმწერი – ,, შეისწავლის ადმინისტრაციულ პროცედურებსა და პრაქტიკას, საოფისე ტექნოლოგიებს, საკანცელარიო საქმეს, სტენოგრაფიასა და ბეჭდვის უნარებს. ასევე მოიცავს სპეციალიზირებულ საოფისე/სამდივნო პროგრამებს (ბილინგვური, სამედიცინო, იურიდიული, საბუღალტრო და ა.შ.), თუ მათი მიზანია საოფისე საქმე და არა სპეციალიზაციით მომუშავე თანაშემწის მომზადება.“

 1. მიზანი

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური ადმინისტრაციული დამხმარე პერსონალი, რომელიც შეძლებს საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დაწესებულების აქტივობების დაგეგმვას, მართვასა და დაწესებულების დოკუმენტბრუნვას;

 1. დაშვების წინაპირობა – სრული ზოგადი განათლება
 2. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

საოფისე საქმეში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია  დასაქმდეს საჯარო და კერძო დაწესებულებებში ოფისის მენეჯერად, ხელმძღვანელის თანაშემწედ, მდივნად. დოკუმენტაციის წარმოებასა და გარკვეული ორგანიზაციული ქვედანაყოფების ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულის სპეციალისტად და დამხმარე მუშაკებად.

 • ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდი: 82, 82.1, 82.11.0, 82.19.0.
 • დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3341
 1. სტრუქტურა და მოდულები

პროგრამა მოიცავს  5 ზოგად მოდულს ჯამური 15 კრედიტის მოცულობით, ერთ საერთო პროფესიულ მოდულს 5 კრედიტის მოცულობით და 14 პროფესიულ მოდულს 39 კრედიტის მოცულობით. შესაბამისად პროგრამის სრული მოცულობაა 59 კრედიტი.

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის:

მოცულობა: 59 კრედიტი

ხანგრძლივობა: 11 სასწავლო თვე / 45  სასწავლო კვირა

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის:

მოცულობა: 89 კრედიტი

ხანგრძლივობა:   17 სასწავლო თვე /  68 სასწავლო კვირა

მოდულების, ქართული ენა A2-ის (დანართი 3.6) და ქართული ენა B1-ის (დანართი 3.7) გავლა სავალდებულოა იმ არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.

საოფისე საქმე და ღონისძიების ორგანიზება
ზოგადი მოდულები
მოდულის დასახელება კრედიტი
1 ინფორმაციული წიგნიერება 1 3
2 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 3
3 რაოდენობრივი წიგნიერება 2
4 უცხოური ენა   5
5 მეწარმეობა 2 2
სულ: 15
საერთო პროფესიული მოდულები
მოდულის დასახელება კრედიტი
1 წერილობით ტექსტთან მუშაობა 5
სულ: 5
პროფესიული მოდულები – საოფისე საქმე
მოდულის დასახელება კრედიტი
1 გაცნობითი პრაქტიკა – საოფისე საქმე 1
2 დოკუმენტების რეკვიზიტებისა და ბლანკების გაფორმება 2,5
3 კორესპონდენციის ორგანიზება 2,5
4 საინფორმაციო-საცნობარო დოკუმენტების წარმოება 2,5
5 ნორმატიული აქტების გამოყენება 2
6 მმართველობითი დოკუმენტების მომზადება 3
7 დოკუმენტების არქივისთვის გადასაცემად მომზადება 5
8 ადმინისტრაციული ასისტირება 5
9 საორგანიზაციო დოკუმენტების პროექტების მომზადება 1,5
10 საოფისე შეხვედრებისა და ღონისძიებების დაგეგმვა 2
11 საფინანსო დოკუმენტებთან მუშაობა  1
12 საოფისე და სამეურნეო მარაგების მართვა 3
13 მენეჯმენტის ზოგადი კონცეფციები და საკადრო დოკუმენტაციის წარმოება 4
14 საწარმოო პრაქტიკა – საოფისე საქმე 4
სულ: 39
 1. სწავლის შედეგები

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 1. დაგეგმოს შეხვედრები და მივლინებები
 2. მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის დაგეგმვაში
 3. აწარმოოს მიმოწერა სხვადასხვა საკითხებზე
 4. მოამზადოს დოკუმენტების პროექტები
 5. მართოს ორგანიზაციის დოკუმენტბრუნვა
 6. კოორდინირება გაუწიოს ორგანიზაციული ქვედანაყოფების საქმიანობას
 7. უზრუნველჰყოს ინფორმაციის გაცვლა ორგანიზაციის სხვადასხვა ქვეგანყოფილებას შორის.

 

 1. სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება და კრედიტის მინიჭება

პირს კრედიტი მიენიჭება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია:

ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით;

ბ)არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით.

არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება.

განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით.

განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება. შეფასების მეთოდი/მეთოდები რეკომენდაციის სახით მოცემულია მოდულებში.

პროგრამა მოდულების, სწავლის შედეგებისა და თემატიკის კომპონენტებში ითვალისწინებს რვა საკვანძო კომპეტენციის განვითარებას (მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია; უცხო ენაზე კომუნიკაცია; მათემატიკური კომპეტენცია; ციფრული კომპეტენცია; დამოუკიდებლად სწავლის უნარი; პიროვნებათშორისი, კულტურათაშორისი, სოციალური და მოქალაქეობრივი კომპეტენციები; მეწარმეობა და კულტურული გამომხატველობა), რომლებიც მნიშვნელოვანია პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი კადრის აღზრდისთვის. რვა საკვანძო კომპეტენციიდან ერთ-ერთი – მშობლიური/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ძირითადი ენის განვითარების მიზნით, თითოეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის მიერ სწავლება-სწავლის პროცესში უნდა შეფასდეს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი, კერძოდ, მართლწერისა და მართლმეტყველების წესების დაცვა შემდეგი კომპეტენციების ფარგლების გათვალისწინებით:

მართლმეტყველება

 • საუბრის/პრეზენტაციის დროის ლიმიტის დაცვა;
 • სათანადო პროფესიული ლექსიკის გამოყენება;
 • მოსაზრების ჩამოყალიბება გასაგებად, ნათლად და თანამიმდევრულად;
 • ადეკვატური მაგალითებისა და არგუმენტების მოყვანა;
 • ზეპირი მსჯელობისთვის დამახასიათებელი არავერბალური  საშუალებების ადეკვატურად გამოყენება  (მაგ., ჟესტიკულაცია, ინტერვალი საუბარში, ხმის ტემბრის ცვალებადობა).

მართლწერა

 • საკავშირებელი სიტყვების სწორად გამოყენება;
 • ძირითადი  სასვენი ნიშნების (წერტილი,  კითხვისა და ძახილის ნიშნები) სწორად გამოყენება;
 • პროფესიული ლექსიკის სათანადოდ გამოყენება;
 • წერისას ტიპობრივი სტილისტური ხარვეზების აღმოფხვრა;
 • არ უნდა იქნეს გამოყენებული ენისთვის არაბუნებრივი შესიტყვებები და ლექსიკა – ბარბარიზმები, ჟარგონები;
 • ინფორმაციის გადმოცემა  თანამიმდევრულად, გასაგებად, შესასრულებელი აქტივობის შესაბამისად.
 1. კვალიფიკაციის მინიჭება

კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების შპს ბარაკონის დირექტორის პრეროგატივას საკვალიფიკაციო კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე. კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები.

 1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (შშმ) სტუდენტების სწავლებისათვის

შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია – მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული წესით.

 1. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებთანაც მემორანდუმების/ხელშეკრულებების მეშვეობით უზრუნველყოფილია პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელება:
 • შპს ევროპის უნივერსიტეტი
 • სსიპ – ვაჟა ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის №87 საჯარო სკოლა
 • სსიპ ქალაქ თბილისის №84 საჯარო სკოლა
 • სსიპ ქალაქ თბილისის №209 საჯარო სკოლა
 • სსიპ ქალაქ თბილისის №71 საჯარო სკოლა