ამობეჭდვა
2 სექტემბერს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ (Emis) გამართა სამუშაო შეხვედრა კერძო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის შემდეგ საკითხებზე: რეესტრის წარმოების საკითხები,  დაფინანსების ანკეტა-კითხვარების შევსება და აპლიკანტთა რეგისტრაცია. შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.
შეხვედრას ესწრებოდა კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ნინო ხაჩიძე.