ამობეჭდვა

მიმდინარე წლის 26 ივლისს, სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების შესაძლებლობების გაძლიერება. შეხვედრა ჩატარდა Zoom – ის ელექტრონული სისტემის გამოყენებით.  

შეხვედრის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდება შემდეგ საკითხებზე:  პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის დანართის შევსება; პროფესიული მომზადების პროგრამის და პროფესიული გადამზადების პროგრამის სერტიფიკატის შევსება.