ამობეჭდვა
დასრულდა 2019 წლის 28 იანვარს საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის პირველი ეტაპი, რომელიც წარმატებით დაასრულა პროგრამის 42-მა მოსარგებლემ.