მასწავლებლები

პროფესიული განათლების მასწავლებლები - იხილეთ აქ


1. მაია დუნდუა - კომპიუტერის საბაზისო კურსი; მათემატიკა; საოფისე კომპიუტერული პროგრამები; საქმისწარმოების საფუძვლები ; სასწავლო პრაქტიკა; რაოდენობრივი წიგნიერება.

2. თინათინ თულაშვილი - უცხო ენა / ინგლისური ენა/

3. ნინო ხაჩიძე - საქმიანი ურთიერთობების კულტურა; მართვა და ლიდერობა; პედაგოგიკის და ანდრაგოგიკის საფუძვლები; პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები; კომუნიკაცია.

4. ნინო კაკაბაძე - ანატომია ფიზიოლოგი ით; ადამიანის ფიზიოლ. ანატომიით; ახალშობილთა და ბავშვთა მოვლა; მელოგინის მოვლა ; პირველადი დახმარება; ადამიანის ნორმალური ანატომია ფიზიოლოგიით; პირველადი სამედიცინო დახმარება; მეანობა -გინეკოლოგია; ბავშვთა დაავადებები; საწარმოო პრაქტიკა; პირველადი გადაუდებელი დახმარება .

5. ნინო ბოკერია - არა ორგანული ქიმია; ორგანული ქიმია ; ანალიზური ქიმია; პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები; კომუნიკაცია; სამოქალაქო განათლება.

6. ქე თევან ალექსიშვილი - საოფისე პროგრამები და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; გრაფიკული რედაქტორები; PHP დაპროგრამება; მონაცემთა ბაზები mysql; საოფისე პროგრამები და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; html დოკუმენტების პროგრამირება; რასტრული და ვექტორული გრაფიკული რედაქტირების მუშაობის პრინციპები; ვებგვერდების სტილებით გაფორმება (css); კომპიუტერული ტექნიკა და აქსესუარები; ოპერაციული სისტემების საფუძვლები; საოფისე პროგრამები და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები; სასწავლო პრაქტიკა; საწარმოო პრაქტიკა; საინფორმაციო ტექნოლოგიები.

7. ნუგზარ ჩადუნელი - საოფისე პროგრამები და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; გრაფიკული რედაქტორები; PHP დაპროგრამება; მონაცემთა ბაზები mysql; საოფისე პროგრამები და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; ვებგვერდების სტილებით გაფორმება (css); html დოკუმენტების პროგრამირება; რასტრული და ვექტორული გრაფიკული რედაქტირების მუშაობის პრინციპები; კომპიუტერული ტექნიკა და აქსესუარები; ოპერაციული სისტემების საფუძვლები; საოფისე პროგრამები და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები; სასწავლო პრაქტიკა; საწარმოო პრაქტიკა; საინფორმაციო ტექნოლოგიები.

8. ეკა კორძაძე - პირველადი დახმარება; პირველადი სამედიცინო დახმარება; ინტენსიური თერაპია, რეანიმაცია; პალიატიური მზრუნველობა; პირველადი გადაუდებელი დახმარება .

9. ირინა დვალი - მართლწერის ნორმები; პროფესიული ეთიკა, კომუნიკაცია და საქმიანი ეტიკეტი; მეტყველების კულტურა; ქართულია ენა A2; ქართული ენა B1.

10. ქეთევან ბუჯიაშვილი - ადრეული განვითარების თავისებურებები; განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები.

11. ანა ბერიშვილი - მეწარმეობა.

12. გრიგოლ ფოფხაძე - სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები; სამოქალაქო სამართლისა და სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები; ადმინისტრაციული სამართლის საფუძვლები; შრომის სამართლის საფუძვლები; მეწარმეობა; სამოქალაქო განათლება.

13. თამარ ბაქრაძე - გაცნობითი პრაქტიკა - ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი; საწარმოო პრაქტიკა - ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი ; პრაქტიკული პროექტი ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგისათვის - ფიზიკური გარემოსა და თამაშით სწავლების გამოყენებით ადრეული ასაკის აღსაზრდელთა მრავალმხრივი განვითარება. ძირითადი ეტაპები ; ადრეული განათლების კურიკულუმი; ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომა; სააღმზრდელო გარემო; სააღმზრდელო პროცესი; სწავლების შინაარსი: კომუნიკაცია, მეტყველება, წიგნიერება; სწავლების შინაარსი: მეცნიერება და მათემატიკა; სწავლების შინაარსი: სახვითი და პერფორმანსული ხელოვნება და ფიზიკური აქტივობები; დაკვირვება და შეფასება; ოჯახი, თემი და სააღმზრდელო დაწესებულება; ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება; პროფესიული ეთიკა.

14. ნინო ჯიჯავაძე - გაცნობითი პრაქტიკა - ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი; საწარმოო პრაქტიკა - ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი; პრაქტიკული პროექტი ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგისათვის - ფიზიკური გარემოსა და თამაშით სწავლების გამოყენებით ადრეული ასაკის აღსაზრდელთა მრავალმხრივი განვითარება. ძირითადი ეტაპები ; ადრეული განათლების კურიკულუმი ; ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომა ; სააღმზრდელო გარემო ; სააღმზრდელო პროცესი ; სწავლების შინაარსი: კომუნიკაცია, მეტყველება, წიგნიერება ; სწავლების შინაარსი: მეცნიერება და მათემატიკა ; სწავლების შინაარსი: სახვითი და პერფორმანსული ხელოვნება და ფიზიკური აქტივობები ; დაკვირვება და შეფასება ; ოჯახი, თემი და სააღმზრდელო დაწესებულება ; ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ; პროფესიული ეთიკა ; ხატვა ; ძერწვა; ორიგამი, კირიგამი და აპლიკაცია .

15. ეკა ღვინიაშვილი - ადრეული განვითარების თავისებურებები; განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები.

16. ნათია მეტრეველი - კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები.

17. თეა ზარქუა - ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა და წამლის დიზაინი; ფარმაცევტული საქმიანობის მენეჯმენტი და მარკეტინგი; სოციალური ფარმაცია; ბიოეთიკა.

18. მანანა ხოსიტაშვილი - ფარმაკოლოგიის საფუძვ ლები; ავადმყოფის მოვლა .

19. ცირა მამალაძე - შინაგანი სნეულებები.

20. ნატო დურგლიშვილი - დერმატოვენეროლოგია.

21. დიანა დანელიანი - საოფისე პროგრამები და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; გრაფიკული რედაქტორები; საგამომცემლო პროგრამების საფუძვლები; სამგანზომილებიანი გრაფიკა (3D studio max) ; სასწავლო პრაქტიკა.

22. მადონა კაპანაძე - მოსახსნელი პროთეზების დამზადების ტექნიკა ; მოუხსნელი პროტეზების დამზადების ტექნიკა ; საღეჭი და სამეტყველო აპარატის დეფექტები; მასალათმცოდნეობა; კბ. და ყბების სისტემების ანატომია ფიზიოლოგია , მორფოლოგია; საწარმოო პრაქტიკა; სამედიცინო ეთიკა და ურთიერთობის ფსიქოლოგია ; ჰიგიენა ; სამედიცინო ეთიკა; მედიცინის ისტორია; ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი; ეპიდემიოლოგია.

23. იასონ ჭანტურია - ქირურგიული ავადმყოფის მოვლა; ქირურგია; ონკოლოგია.

24. ლელა ხაჭაპურაძე - ბიზნესის სამართლისა და სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები ; ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები; ფინანსურ ი აღრიცხვა.

25. გიორგი კერატიშვილი - საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა; სასწავლო პრაქტიკა.

26. გიორგი ფოფხაძე - ნე რვული და ფსიქი ური დაავადებები .

27. ნონა გოგუაძე - მასაჟი; სამკურნალო ფიზკულტურა; სასწავლო პრაქტიკა/საწარმოო პრაქტიკა.

28. მანანა სიხარულიძე - უცხო ენა (ინგლისური, ლათინური ენა).

29. ვალიდა გაბრიჭიძე - პირველადი დახმარება; პირველადი სამედიცინო დახმარება; ფარმაკოლოგიის საფუძვლები; ავადმყოფის მოვლა; ინტენსიური თერაპია, რეანიმაცია; პალიატიური მზრუნველობა.

30. მარიამ ეფრემიძე - ინფექციური დაავადებები .

31. ეკა ქებურია - სამედიცინო ეთიკა და ურთიერთობის ფსიქოლოგია ; ბიოლოგიური მეცნიერებების საფუძვლები; არაორგანული ქიმია; ორგანული ქიმია; ანალიზური ქიმია; ტოქსიკოლოგიური ქიმია; ფარმაცევტული ქიმია; სამედიცინო ბიოლოგია.

32. ნინო ნიკურაძე - მართლწერის ნორმები; პროფესიული ეთიკა, კომუნიკაცია და საქმიანი ეტიკეტი; მეტყველების კულტურა.

33. ნათია ამირიძე - უცხო ენა / ინგლისური ენა/

34. ლალი ზარდიაშვილი - ფარმაკოლოგიის საფუძვ ლები; ლათინური ფარმაცევტული ტერმინოლოგია; ბოტანიკა; ფარმაკოგნოზია; ფიტოთერაპია; წამლის ფორმათა ტექნოლოგია; ფარმაკოლოგია; სასწავლო პრაქტიკა (ფარმაკოგნოზია და ფიტოთერაპია, ბოტანიკა); საწარმოო პრაქტიკა (სოციალური ფარმაცია, წამლის ფორმათა ტექნოლოგია); ლათინური ენა; სამედიცინო ფარმაკოლოგია.

35. გიორგი დურგლიშვილი - დერმატოვენეროლოგია.

36. დავით ჯაფარიძე - საგამომცემლო პროგრამების საფუძვლები; სამგანზომილებიანი გრაფიკა (3D studio max) ; სასწავლო პრაქტიკა.

37. ნანა კინწურაშვილი - ფიზიოთერაპია.